Privacyverklaring

Uitgeverij Passage, gevestigd aan Sint Jansstraat 15, 9712 JM Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.uitgeverijpassage.nl
Sint Jansstraat 14
9712 JM Groningen 050-5271332

Anton Scheepstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Uitgeverij Passage. Hij is te bereiken via dit mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Uitgeverij Passage verwerkt persoonsgegevens voor levering van bestellingen via de website en voor het versturen van nieuwsbrieven. Deze gegevens zijn verstrekt via het opgaveformulier. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@uitgeverijpassage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Uitgeverij Passage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • verzenden van bestellingen
  • verzenden van een nieuwsbrief

Geautomatiseerde besluitvorming
Uitgeverij Passage neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Uitgeverij Passage) tussen zit.

Uitgeverij Passage gebruikt de volgende computerprogramma’s : WordPress, woocommerce en Mailchimp. Onze mail gaat via xs4all. Betalingen verlopen via Mollie.

We bewaren persoonsgegevens tot een jaar na de laatste bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uitgeverij Passage verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Uitgeverij Passage gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitgeverij Passage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@uitgeverijpassage.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op jouw verzoek .

Uitgeverij Passage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Uitgeverij Passage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@uitgeverijpassage.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Uitgeverij Passage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen : tot een jaar na de laatste bestelling.

(Deze privacyverklaring is gebaseerd op gegevens van de overheidswebsite)